01/05/2018

Fortegnelse over psykomotorisk terapeut Brian Andersens behandling af personoplysninger

Med denne fortegnelse vil jeg på klar og overskuelig vis kortlægge, hvilke personoplysninger jeg indsamler og behandler. Har du spørgsmål, eller ønsker du yderligere information, er du velkommen til at henvende dig til mig, som er klinikkens dataansvarlige og klinikkens ejer.

Kontaktoplysninger på dataansvarlig

Psykomotorisk terapeut
Brian Andersen
Nørreskov Bakke 14
8600 Silkeborg
mail: bre@webspeed.dk
www.kropoghelhed.dk
www.K-laser-silkeborg.dk
Tlf. 30 54 75 71
cvr.nr. 30 77 23 50

Formål med behandlingen

Klinikdrift

De legitime interesser, der begrunder formålet/formålene med behandlingen, er:

I forhold til Danske Psykomotoriske Terapeuters etiske regler og krav til journalføring opbevare jeg psykomotorisk relevante informationer i journalkort og behandlingsnotater til brug i den individuelle psykomotorisk terapi.
I forhold til bogføringsloven skal jeg opbevare bogførings- og regnskabsmateriale (navn og adresser på fx faktura) på en sikker måde i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som materialet vedrører.
I forhold til momsloven skal jeg opbevare relevante informationer (diagnose, symptomer og hvilken behandlingsmetode der anvendes) i journalkort og behandlingsnotater, så det kan dokumenteres, at de psykomotorisk interventioner i klinikken er momsfri.
I forhold til WPForms, som er en kontaktformular applikation på min hjemmesider. Her indsamler jeg dit navn og din e-mail adresse, med det formål at behandle dine spørgsmål.
I forhold til Google Analytics som indsamler data ved hjælp af cookies. Disse cookies indsamler informationer om din brug af min hjemmeside, herunder din IP-adresse til tracking af din adfærd.

Kategori af registrerede personer

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af personer:

Klienter
Patienter
Borgere

Oplysninger som behandles i forhold til de registrere personer

Jeg behandler oplysninger som du – eller fx dine forældre – har udleveret til mig i forbindelse med psykomotorisk terapi eller undervisning. Behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Typisk drejer det sig om disse kategorier af personoplysninger:

Identifikationsoplysninger – navn, adresse, telefon og e‐mail adresse.
Helbredsoplysninger – nuværende fysisk og psykisk helbred og tidligere sygdom, som kan have indflydelse på din nuværende tilstand.
Medicinforbrug, som kan have indflydelse på nuværende tilstand.
Andre oplysninger om personlige forhold der er relevant for forløbet.

I forbindelse med behandling af dine personoplysninger har du flere rettigheder:

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, jeg behandler om dig m.v.
Du har ret til at få urigtige oplysninger, jeg har om dig, slettet jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.
Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos mig og min databehandler (såfremt jeg har udvekslet oplysningerne med en sådan) jfr. persondataforordningens artikel 17. Denne ret kan du udøve ved at kontakte mig på min mailadresse, som er oplyst først i denne tekst.
Du har ret til at få begrænset behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over min behandling af dine personoplysninger.

Se www.datatilsynet.dk. (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Du kan henvende dig til mig, for at få slettet eller ændret i dine registrerede oplysninger, og dette gøres naturligvis gratis.

Samtykke

Dine personlige oplysninger indsamles og opbevares kun, hvis du har givet mig et udtrykkeligt samtykke hertil. Når du frivilligt, personligt, bevidst og udtrykkeligt har givet dit skriftlige samtykke kan dine personlige oplysninger herefter indsamles, behandles og opbevares ud fra kravene i forordningens artikel 4, nr. 11, artikel 7, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra a, artikel 22, stk. 2, litra c, og artikel 49, stk. 1, litra a. Præambelbetragtning nr. 32 til forordningen.

Formålet med samtykkeerklæringen er, at give dig et valg og ikke mindst kontrol over dine personoplysninger. I samtykkeerklæringen bliver du mundtligt og skriftligt informeret om hvilke oplysninger jeg indsamler og hvor jeg opbevare dem.

Hvis du kontakter mig via e-mail eller kontaktformularen på min hjemmeside www.kropoghelhed.dk eller www.K-Laser- silkeborg.dk, har jeg i den forbindelse også brug for dit samtykke til at indsamle og opbevare personoplysninger om dig. Samtykket giver du ved at af sætte et kryds i et felt nederst på hjemmesiden Kontakt i kontaktformularen. Retsgrundlaget for indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan – på̊ et hvilket som helst tidspunkt – trække dit samtykke tilbage. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at henvende dig til mig, Brian Andersen på telefon 30 54 75 71 eller mail:bre@webspeed.dk.

Modtagerne af personoplysninger

Jeg videregiver ikke identifikationsoplysninger og helbredsoplysninger til andre virksomheder, organisationer eller enkeltpersoner. Undtaget dette:

Med dit samtykke kan jeg videregive dine personlige oplysninger til fx læge, sygehus, anden sundhedsfaglig behandler, sagsbehandler eller forsikringsselskab, Dette kræver et aktivt tilvalg af videregivelse af ALLE identifikationsoplysninger og helbredsoplysninger.
Jeg benytter et regnskabsprogram til bogføring og fakturer udskrivning, derfor har jeg indgået en behandleraftale med:

Dinero Regnskab ApS
Industriens Hus
Vesterbrogade 1 L, 6. sal
1620 København V
CVR: 34 73 15 43
info@dinero.dk
www.dinero.dk

Behandleraftale

Ved brug af regnskabsprogrammet Dinero Regnskab, og ethvert modul eller funktion i forbindelse med applikationen, vil den dataansvarlige være ansvarlig for sin behandling af personoplysninger i Applikationen. Databehandleren vil behandle personoplysninger på̊ vegne af den dataansvarlige. For at sikre, at parterne lever op til sine forpligtelser under nationale databeskyttelsesregler samt Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/279 (“GDPR”), har parterne indgået denne databehandleraftale, som udgør instruksen fra den dataansvarlige til databehandleren og dermed regulerer databehandlerens dehandling af personoplysninger på̊ vegne af den dataansvarlige.

Begge parter bekræfter, at de har fuldmagt til at underskrive aftalen.

Dataansvarlig:

Psykomotorisk Terapeut v/Brian Andersen, Nørreskov Bakke 14, 8600 Silkeborg, CVR-nr: 30772350

Kontaktperson: bre@webspeed.dk, tlf. 30547571 og

Databehandler: Dinero Regnskab ApS, Vesterbrogade 1 L, 6. sal, 1620 København V, CVR-nr: 34731543

Kontakt: info@dinero.dk

Databehandleren behandler desuden udelukkende personoplysninger i overensstemmelse med Dinero Regnskabs Privatlivspolitik.

Tidspunkt for sletning af dine personoplysninger

Psykomotorisk relevante informationer i journalkort og behandlingsnotater til brug i den individuelle psykomotorisk terapi sletter jeg efter 5 år i forhold til journalloven. Også de informationer der er i papirform makuleres og smides ud.
Bogførings- og regnskabsmateriale (navn og adresses på fx faktura) sletter jeg efter 5 år fra udgangen af det regnskabsår som regnskabsmaterialet vedrører, i forhold til bogføringsloven.
Relevante informationer, der kan dokumenter momsfrie psykomotorisk terapi, slettes efter 5 år fra udgangen af det regnskabsår, som momsmaterialet vedrører, i forhold til bogføringsloven.
De oplysninger jeg indsamler via kontaktformular WPForms på min hjemmesider opbevares kun så længe, det er nødvendigt. Herefter slettes dine data.

Klinikkens sikkerhedsforanstaltninger

For at sikre mine klienter, patienter og borgere mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af de indsamlede informationer opbevares de sikkert på en elektronisk, krypteret, ekstern harddisk med kode, sådan at ingen uvedkommende – men kun den dataansvarlige – kan få adgang til informationerne. Fysiske informationer, der er i papirform, opbevares aflåst.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Jeg gennemgår regelmæssigt fortegnelsen og ændringer af fortegnelsen oplyses på mine hjemmesider www.kropoghelhed.dkog www.k-laser-silkeborg.dk